Selected:

Penguin Brush cutter model GPG 44.0

Penguin Brush cutter model GPG 44.0

Category:

Additional information

نحوه حمل و استفاده از دستگاه

دوشی – با کمربند از دوش آویزان و کل دستگاه در مجاورت بدن قرار میگیرد.

Displacement

43CC

Engine type

Two stroke

Optiones

3 tooth blade & nylon